info@energenas.lt
+370 37 280701

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-23

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Energenas“ (toliau – mes arba Bendrovė), juridinio asmens kodas 300058451, adresas Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.energenas.lt (toliau – Interneto svetainė), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais ar apsilankote pas mus. Ši Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Jei naudojatės Interneto svetaine ar susiekiate su mumis paskelbtais kontaktais, reiškia, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika ar jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine.

1.5. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums;

2.1.2.  Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Jums susisiekus su mumis telefonu, el. komunikacijos priemonėmis, per soc. tinklus ar atvykus pas mus;

2.1.3. Kai mes juos gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz. kai informaciją pateikia Jūsų darbdaviai, kai duomenis gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų).

2.2. Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami pasiūlyti bei parduoti savo produkciją, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, pristatyti Jums mūsų naujienas, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

2.3.Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui savo darbuotojus, klientus ir pan.) Jūs atsakote už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Sutarčių su veiklos partneriais sudarymas Partnerio fizinio asmens arba juridinio asmens dalyvio, atstovo, kitų sudarant sutartį nurodytų fizinių asmenų vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas (tik jei tai yra būtina), adresas (tik jei tai yra būtina), telefono numeris, el. pašto adresas Duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 5 metus po sutarties pasibaigimo Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Tiesioginės rinkodaros, informacinių pranešimų siuntimas ir rinkos tyrimų vykdymas Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, skyriaus, kuriame dirba, pavadinimas, domėjimosi sritis, gimimo data (mėnuo ir diena, jei klientas pageidauja būti pasveikintas gimimo dienos proga), el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami) Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)
Internetinės svetainės www.energenas.lt valdymas ir administravimas Vardas, pavardė, el. paršo adresas, telefonas (susiekimo forma internetinėje svetainėje), IP adresas, slapukų renkama informacija Susisiekimo formoje pateikti duomenys saugomi 1 metus nuo susisiekimo dienos

IP adresas saugomas 14 dienų

Slapukų saugojimo laikotarpiai nurodyti Privatumo politikos 7 skyriuje

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)
Vaizdo stebėjimas Duomenų subjekto atvaizdas Asmens duomenys yra saugomi 7 (septynias) dienas nuo duomenų gavimo dienos Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)
Finansinių operacijų atlikimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, įsiskolinimų valdymas Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, sąskaitos numeris, mokėjimo įstaiga, transakcijos suma, data, laikas, valiuta, pavedimo suma, mokėjimų istorija, duomenys apie įsiskolinimą Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus

Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtų teisės aktų saugojimo sritį, saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir 10 metų po sutarties pabaigos

Sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

2.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Interneto svetaine, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

2.6. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, parduodant mūsų produkciją) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

2.7.Mes turime paskyras tam tikruose socialiniuose tinkluose (Facebook, LinedIn) kuriuose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra mūsų paskyra privatumo politika ir taisyklės. Ši Privatumo politika, kai lankotės mūsų paskyrose, Jūsų paskyroms ir jose esančiai informacijai yra taikoma tiek, kiek numatyta šioje Privatumo politikoje ir kiek ji logiškai apima Jūsų atliekamus veiksmus.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu.

3.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

3.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3.2.2.Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

3.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

3.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

4.1.1. Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

4.1.2. Įmonių grupės, kuriai mes priklausome įmonėms: UAB „Sophimeda“, UAB „Bonameda“, UAB „Inospectra“;

4.1.3. Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums pasiūlyti ar parduoti mūsų produkciją, vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui distributoriams, auditoriams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;

4.1.4. Valstybės ir vietos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

4.1.5. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

4.1.6. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą;

4.1.7. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

4.2. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

4.2.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

4.2.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

4.2.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;

4.2.4. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto mūsų ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.1.8. Nesutikti ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą*, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

*Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

5.2. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su naujiena ar parašydami elektroninį laišką adresu info@energenas.lt arba paskambinę telefonu +370 37 280710, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

5.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu (tame tarpe ir sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų), kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5.4. Kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą. Mes nedelsiant, per protingą laiko tarpą nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

5.5. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas, el. paštu: info@energenas.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam, kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

5.6. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

5.7. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės ar vietos savivaldos institucijų, įstaigų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

6.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

6.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

7. 1. Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

7. 2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

7. 3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šio įrenginio gamintojo instrukcijas. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba google.com/privacy_ads.html.

7. 4. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

7.4.1. Privalomi slapukai:slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti.

7.4.2. Funkciniai slapukai:slapukai, skirti analizuoti Interneto puslapio lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas.

7.4.3. Trečiųjų asmenų slapukai: šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys.


8. IŠORINĖS SVETAINĖS

8. 1. Interneto svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

9. SUSISIEKITE SU MUMIS

9.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas, telefonu: +370 37 280710, el. paštu: info@energenas.lt.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Mes turime teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

10.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

10.3. Nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.